Regulamin świadczenia usług

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.magdalena-wisniewska.com oraz warunki dokonania sprzedaży dostępnych na stronie usług.
1.2. Administratorem i właścicielem serwisu internetowego www.magdalena-wisniewska.com jest Magdalena Wiśniewska Coaching Institute Ltd. z siedzibą w ul. 13 Marathonos Avanue, 8510 Ha Potami Kouklia, Paphos, Cyprus o numerze rejestracyjnym HE396905.
1.3. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać pod numerem telefonu +48 516 099 721 lub pod adresem e-mail: info@magdalena-wisniewska.com.
1.4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu. Korzystanie z usług serwisu jest równoznaczne z jego akceptacją.
1.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.magdalena-wisniewska.com.
1.6. Informacje o usługach podane na stronie internetowej: www.magdalena-wisniewska.com w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
1.7. Serwis jest elementem pośredniczącym w zakupie oferowanych usług z zakresu coachingu. Wszystkie opisane usługi podlegają pod niniejszy regulamin.
1.8. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego, a także postanowień Regulaminu, od momentu rozpoczęcia użytkowania serwisu. W całym procesie użytkowania serwisu propagowanie treści o bezprawnym charakterze, czy uznawanych za obraźliwe i naruszające dobra osobiste jest zabronione.

2. Zasady Uczestnictwa w sesjach coachingowych2.1. Każdy klient zorganizowanych i prowadzonych przez Magdalena Wiśniewska Coaching Institute Ltd. sesji coachingowych oświadcza, że w żadnym wypadku nie będzie ich rejestrował (w formie zarówno audio, jak i wideo), zachowywał i rozpowszechniał w jakiekolwiek postaci. Wszelkie udostępniane podczas sesji materiały są własnością intelektualną twórców tychże materiałów oraz są one chronione prawami autorskimi i są udostępniane Uczestnikowi jedynie do użytkowania prywatnego. Żadne z materiałów nie mogą stanowić przedmiotu sprzedaży, odsprzedaży czy udostępniania publicznego osobom trzecim, nie będącym Klientami sesji indywidualnych Magdalena Wiśniewska Coaching Institute Ltd.
2.2. Biorąc udział w sesjach indywidualnych Uczestnik otrzymuje pewną wiedzę, wsparcie oraz  metody działania z zakresu poruszanej tematyki, której dotyczy sesja. Informacje te zostaną zawarte również w materiałach dodatkowych oddawanych do użytku Uczestnikowi. Magdalena Wiśniewska Coaching Institute Ltd. nie ponosi odpowiedzialności, a także nie daje Uczestnikowi gwarancji osiągnięcia założonych efektów związanych z zakresem sesji coachingowych. Wyłącznie Uczestnik odpowiedzialny jest za sposób, w który korzysta z przedstawionej mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie jej niezgodnie z instrukcjami coacha.
2.3. Uczestnik sesji coachingowych prowadzonych przez Magdalena Wiśniewska Coaching Institute Ltd. oświadcza, że nie będzie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do coachingów, materiałów oraz innych działań i wydarzeń z nich pochodzących.
2.4. Magdalena Wiśniewska Coaching Institute Ltd. nie bierze na siebie odpowiedzialności za bezprawne używanie jej logo, nazwy działalności, treści materiałów, danych osobowych coacha, przez inne osoby, które wykorzystały je do swoich celów.
2.5. Uczestnik sesji coachingowych organizowanych przez Magdalena Wiśniewska Coaching Institute Ltd. oświadcza, że rozumie, że nie zastępują one leczenia medycznego, farmakologicznego, czy też psychoterapii. Mają charakter wspierający, edukacyjny, mający na celu podniesienie jakości i komfortu życia.

3. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego www.magdalena-wisniewska.com należy wejść na stronę internetową www.magdalena-wisniewska.com w zakładkę „Oferta” i dokonać wyboru konkretnej usługi z oferty serwisu. Następnie należy podejmować kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Umowa o świadczenie usług z firmą Magdalena Wiśniewska Coaching Institute Ltd. może być zawarta także poprzez zgłoszenie się na coaching za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, przy czym w tym wypadku konieczne jest potwierdzenie przez serwis otrzymania zgłoszenia i warunków świadczenia usługi oraz dokonanie zapłaty w ustalonym terminie.
3.2. Wybór zamawianych Usług przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
3.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z serwisu www.magdalena-wisniewska.com wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy (jeśli występują) oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) metody płatności,
d) numeru zamówienia,
e) adresu rozliczeniowego.
3.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, Polityki prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
3.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Magdalena Wiśniewska Coaching Institute Ltd. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
3.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje dwie wiadomości e-mail. Pierwszą zatytułowaną „Otrzymaliśmy twoje zamówienie!”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz drugą zatytułowaną „Dane do przelewu” zawierającą dane do płatności.
3.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
3.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4. Realizacja usługi

4.1. Magdalena Wiśniewska Coaching Institute Ltd. po zaksięgowaniu wpłaty, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-18 kontaktuje się z uczestnikiem w formie telefonicznej lub e-mailowej w celu ustalenia daty i godziny spotkania.
4.2. Sesje coachingowe odbywają się przez Internet za pośrednictwem Skype lub w formie telefonicznej.
4.3. Termin realizacji usługi wynosi 12 miesięcy licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
4.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Usług następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
4.5. Magdalena Wiśniewska Coaching Institute Ltd. może zmienić ustaloną datę spotkania lub zrezygnować z świadczenia usług (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziału w sesjach; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości i ilości sesji, w których Uczestnik brał udział), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec coacha słów powszechnie uznanych za obraźliwe i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg procesu sesji coachingowych i oddziałuje negatywnie na relację coachingową.

5. Zasady odwoływania uczestnictwa w sesjach coachingowych

5.1. Jeżeli coaching nie dojedzie do skutku z przyczyn niezależnych od Magdalena Wiśniewska Coaching Institute Ltd., a zostało one opłacone przez Uczestnika, to zostanie ono rozliczone w jeden z następujących sposobów:

  • wpłaconą kwotę można wykorzystać na sesję lub inne wydarzenie oferowane przez Magdalena Wiśniewska Coaching Institute Ltd. w dowolnie wybranym terminie;
  • nastąpi zwrot wpłaconej kwoty, po uprzednio otrzymanej informacji w formie e-mail na adres info@magdalena-wisniewska.com z danymi umożliwiającymi zwrot środków.
    Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

5.2. Jeżeli Uczestnik opłacił sesje coachingowe, a nie będzie mógł wziąć w nich udziału, to rozliczenie z tego tytułu nastąpi zgodnie z pkt. powyżej tj. 5.1.
Zwrot będzie dokonany po dostarczeniu przez Uczestnika faktury korekty (jeżeli faktura była wcześniej wystawiona) na adres mailowy info@magdalena-wisniewska.com.

6. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny przelewem na numer konta bankowego podanego w mailu po złożeniu zamówienia.

7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od daty złożenia zamówienia i wysyłając je na adres e-mail: info@magdalena-wisniewska.com podany w niniejszym Regulaminie.
7.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło złożenie zamówienia.
7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez Magdalena Wiśniewska Coaching Institute Ltd., przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy.
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8. Postępowanie reklamacyjne

8.1. Jeżeli Uczestnik sesji coachingowych stwierdzi, że usługa została zrealizowana niezgodnie z umową lub ma inne obiekcje związane z jej wykonaniem, ma prawo do wszczęcia procedury reklamacyjnej.
8.2. Wszczęcie procedury następuje w chwili skierowania pisma w formie mailowej na adres: info@magdalena-wisniewska.com w przeciągu 14 dni od dnia realizacji usługi. Pismo powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko Uczestnika, dane kontaktowe, potwierdzenie wpłaty, datę dokonania płatności oraz opis sytuacji podlegającej reklamacji.
8.3. Magdalena Wiśniewska Coaching Institute Ltd. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14-stu dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9. Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa cypryjskiego.
9.2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Magdalena Wiśniewska Coaching Institute Ltd.
9.3. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu www.magdalena-wisniewska.com.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 19.04.2019r.